LiuCMS v1.0 正式版 发布啦 April 3, 2010 / Fengzi

基于PHP、Mysql、ThinkPHP开发的企业内容管理系统~

今天低调开源,赶快下载下来试下吧~

下载地址:http://down.qiannao.com/space/file/fengziliu/share/2010/4/3/LiuCMS.rar/.page

Google code 地址:http://code.google.com/p/liucms/

软件已更新到v1.0.1,下载地址:http://liucms.googlecode.com/files/LiuCMS%20v1.0.1.7z

欢迎关注微信公众号